but

but
[bʌt]
1. adv միայն, լոկ, միմիայն. He was but a child Նա դեռ/լոկ երեխա էր. He left but an hour ago Նա միայն մի ժամ առաջ գնաց. She did nothing but sob Նա միայն հեկեկում էր. anything but hot բոլորովին էլ տաք չէ. You can but try Դե ինչ, փորձեք.
2. prep բացի, բա ցա ռությամբ no one but me ոչ ոք բացի ինձանից. any day but Sunday ցան կա ցած օրը բացի կի րա կի օրվանից. the last but one նախա վեր ջի նը. buy nothing but the best գնել միայն լա վա գույնը. nothing but լոկ, միայն.
3. cnj բայց, այլ, իսկ. true but all the same ճիշտ է, բայց այնուամենայնիվ. I’m ready but you ar not Ես պատ րաստ եմ, իսկ դու` ոչ. can but համենայն դեպս. You can but try Համենայն դեպս դուք կա րող եք փորձել. cannot but չեմ կա րող չ… I cannot but agree/think Չեմ կարող չհա մա ձայնվել/չմտածել. but for եթե չլիներ. I shuld have fallen but for him Եթե նա չլիներ, ես վայր կընկ նե ի. but then բայց մյուս կող մից/ դրա փո խա րեն. allbut համարյա, քիչ էր մնում. He all but died Քիչ էր մնում մեռներ. anything but բնավ էլ ոչ. He is anything but a coward Նա ամենևին էլ վախկոտ չէ.
3. n but me no but խնդրեմ, առանց առարկու թյան (առանց „բայց“-ի)

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • but — but …   Dictionnaire des rimes

 • but — [ by(t) ] n. m. • 1245; probablt frq. °but « souche, billot » 1 ♦ Point visé, objectif. ⇒ 2. blanc, cible. Viser le but. Atteindre, toucher le but (cf. Faire mouche, mettre dans le mille). Manquer le but. Spécialt (Boules) Cochonnet. Pointer une… …   Encyclopédie Universelle

 • but — 1. general. But is a preposition and conjunction, and is used contrastively: (preposition) Everyone seems to know but me / (conjunction) Everyone seems to know but I don t. In more modern usage, as the OED and Fowler (1926) have both recognized,… …   Modern English usage

 • But — (b[u^]t), prep., adv. & conj. [OE. bute, buten, AS. b[=u]tan, without, on the outside, except, besides; pref. be + [=u]tan outward, without, fr. [=u]t out. Primarily, b[=u]tan, as well as [=u]t, is an adverb. [root]198. See {By}, {Out}; cf.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • But if — But But (b[u^]t), prep., adv. & conj. [OE. bute, buten, AS. b[=u]tan, without, on the outside, except, besides; pref. be + [=u]tan outward, without, fr. [=u]t out. Primarily, b[=u]tan, as well as [=u]t, is an adverb. [root]198. See {By}, {Out};… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • but — but·ler; but·ler·age; but·ler·ite; but·lery; but·ter·bump; but·ter·bur; but·ter·i·ness; but·ter·is; but·ter·less; but·ter·man; but·tle; but·ton·er; but·ton·less; but·tony; but·tress·less; but·ty; hack·but; hack·but·eer; hal·i·but; hal·i·but·er;… …   English syllables

 • But.fr — BUT Pour les articles homonymes, voir BUT (homonymie). Logo de BUT Création 1972 …   Wikipédia en Français

 • But ! — But ! Pays  France Langue Français Périodicité Hebdomadaire Genre Presse sportive Date de fondation …   Wikipédia en Français

 • But! — But !  But ! {{{nomorigine}}} Pays …   Wikipédia en Français

 • But — But, n. [See 1st {But}.] 1. A limit; a boundary. [1913 Webster] 2. The end; esp. the larger or thicker end, or the blunt, in distinction from the sharp, end. Now disused in this sense, being replaced by {butt}[2]. See 1st {Butt}. [1913 Webster… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • But — ist der Name mehrerer Personen Anton Nikolajewitsch But (*1980), russischer Eishockeyspieler Wiktor Anatoljewitsch But (*1967), russischer Waffenhändler Wladimir Wladimirowitsch But (* 1977), russischer Fußballspieler Bautzener Unternehmer Tage… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”